Priority

Bezpečnosť

Bezpečnosť je základným parametrom pri poskytovaní leteckých navigačných služieb a ich technického zabezpečovania.

LPS SR, š. p. vo svojej "Politike bezpečnosti" jasne stanovuje najvyššiu prioritu zaisteniu bezpečnosti letovej prevádzky pred akýmikoľvek komerčnými, prevádzkovými, environmentálnymi alebo sociálnymi vplyvmi a preto sa usiluje o zachovanie a neustále zlepšovanie úrovne bezpečnosti poskytovaných služieb bez ohľadu na objem prevádzky vo vzdušnom priestore Slovenskej republiky.

V podniku je pre všetky prevádzkové činnosti zavedený systém manažmentu bezpečnosti, vďaka ktorému sa podniku darí udržiavať požadovanú a neustále  zlepšovať dosiahnutú úroveň bezpečnosti.

Zvýšená pozornosť v súvislosti so systémom manažmentu bezpečnosti sa venuje najmä:

  • ohlasovaniu a vyšetrovaniu udalostí v leteckej prevádzke, pričom sa neustále zhromažďujú, monitorujú a analyzujú udalosti v leteckej prevádzke a ich vplyv na bezpečnosť. Na základe zistených nedostatkov sa navrhujú preventívne (proaktívne) alebo nápravné (reaktívne) opatrenia.
  • preverovaniu bezpečnosti priebežným vykonávaním previerok bezpečnosti za účelom odhalenia nedostatkov a navrhnutia zlepšení tam, kde to je potrebné.
  • posudzovaniu a zmierňovaniu rizika, pričom sa zabezpečuje, aby riziká súvisiace so zavádzaním nových systémov a ich zmien pri poskytovaní letových prevádzkových služieb a technického zabezpečenia boli systematicky a formálne posúdené a riadené v medziach úrovní bezpečnosti.
  • zabezpečeniu odborne spôsobilého personálu, pričom sa kladie dôraz na to, aby personál na stanovištiach poskytujúcich letové prevádzkové služby a technický personál, ktorý plní úlohy súvisiace s bezpečnosťou letovej prevádzky mal požadovanú odbornú úroveň, a ak je to požadované aj zdravotnú spôsobilosť v súlade s národnou a medzinárodnou legislatívou.
  • rozvoju a podpore pozitívnej kultúry bezpečnosti, ktorá patrí medzi kľúčové podmienky pre efektívne fungovanie systému manažmentu bezpečnosti.

Našim cieľom v oblasti Just Culture je rozvíjať a udržiavať atmosféru vzájomnej dôvery, v ktorej zamestnanci nemajú strach poukazovať na nedostatky či udalosti v leteckej prevádzke. Chceme dosiahnuť, aby všetky udalosti a nedostatky boli oznamované s dôverou a vedomím, že zamestnanci osobne prispievajú k zlepšeniu systému a že nie sú trestaní za konania, opomenutia alebo rozhodnutia, ktoré sú primerané ich skúsenostiam a výcviku. V podniku však nie sú tolerované hrubá nedbanlivosť, úmyselné porušovanie alebo deštruktívne konanie.

Regulátorom bezpečnosti v Slovenskej republike je Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a tiež Dopravný úrad, ktorý sleduje a vyhodnocuje úroveň kvality a bezpečnosti poskytovania leteckých navigačných služieb, určuje požiadavky na ich výkon, schvaľuje súvisiacu dokumentáciu a ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.

Kvalita

V záujme zabezpečenia bezpečného, efektívneho a usporiadaného toku letovej prevádzky v stanovenom vzdušnom priestore a na určených letiskách v Slovenskej republike sa vedenie podniku rozhodlo vybudovať systém manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001 Systémy manažérstva kvality, Požiadavky.

  

Certifikačný audit v decembri 2001 vykonala podľa holandskej akreditačnej schémy certifikačná autorita Det Norske Veritas (DNV).

Od roku 2001 je platnosť certifikátu pravidelne aktualizovaná prostredníctvom recertifikačných auditov.

Moderné technológie

K technickému vybaveniu ATS patria predovšetkým moderné komunikačné, navigačné, prehľadové systémy a systém spracovania letových dát. Vysoká priorita sa kladie na pravidelné preverovanie ich funkčnosti v zmysle certifikátov a na ich modernizáciu.

Kariéra

Základom úspešného plnenia stanovených cieľov rozvoja podniku sú kvalifikovaní zamestnanci.

V oblasti poskytovania leteckých navigačných služieb si špecifické pracovné činnosti vyžadujú vysoko kvalitnú prípravu zamestnancov spojenú s úzkou odbornou špecializáciou najmä riadiacich letovej prevádzky, ale aj prevádzkových a technických zamestnancov.

Príprava zamestnancov vyplýva zo strategických cieľov, ktoré chce podnik dosiahnuť v kvalite a bezpečnosti poskytovaných služieb a predpokladá premyslený, komplexný a nepretržitý systém starostlivosti o kvalifikačný rast a rozvoj profesijnej kariéry všetkých zamestnancov.

Zvyšovanie odbornej úrovne zamestnancov podnik zabezpečuje podľa medzinárodných predpisov, noriem a ustanovení najmä v Inštitúte leteckých navigačných služieb EUROCONTROL v Luxembursku. Oddelenie rozvoja ľudských zdrojov v spolupráci s vedúcimi zamestnancami plánuje profesijnú kariéru zamestnancov.

Potreba spôsobilých zamestnancov je riešená systematickým vyhľadávaním vhodných a odborne zdatných ľudí, ale tiež odbornou prípravou a rozvojom vlastných zamestnancov.