Harmonizácia prevodnej nadmorskej výšky (od HETA k TA10K)

K 31. marcu tohto roku LPS SR, š. p. spoločne rakúskym a maďarským poskytovateľom ANS harmonizovali prevodnú nadmorskú výšku. Predmetom zverejnenej informácie sú okolnosti, ktoré k harmonizácii viedli, ozrejmenie súvisiacej terminológie ako aj pozitívne ohlasy zo zahraničia.

Aby bolo možné porovnávať vertikálnu polohu lietadiel a zabezpečovať tak medzi nimi vertikálny rozstup, je nevyhnutné, aby mali lietadlá správne nastavený výškomer. To, ako má byť výškomer nastavený, resp. ako sa má vyjadrovať vertikálna poloha lietadiel, určuje práve prevodná nadmorská výška, resp. prevodná hladina.

Prevodná nadmorská výška (Transition altitude) je hladina, v ktorej alebo pod ktorou sa vertikálna poloha lietadla vyjadruje v nadmorských výškach. Výškomer lietadla je nastavený na QNH, teda staničný tlak prepočítaný na hladinu mora.

Prevodná hladina (Transition level) je najnižšia použiteľná letová hladina nad prevodnou nadmorskou výškou. V nej alebo nad ňou sa vertikálna poloha lietadla vyjadruje v letových hladinách. Výškomer lietadla je nastavený na štandardný tlak 1 013,25 hPa.

Medzi prevodnou nadmorskou výškou a prevodnou hladinou je prevodná vrstva (Transition layer) s hrúbkou minimálne 1 000 ft.

Historicky boli prevodné nadmorské výšky (ďalej len „TA“) určované štátmi, letiskami, poskytovateľmi letových prevádzkových služieb individuálne, bez vzájomnej koordinácie, čo viedlo k značnej rôznorodosti hodnôt naprieč Európou. Nevhodné určenie TA vzhľadom k fáze letu a jej rôzne hodnoty komplikujú prácu riadiacim letovej prevádzky aj pilotom. Predstavu o rôznorodosti si môžete urobiť z obrázku.

O„HETA“ (Harmonized European Transition Altitude) sa začalo hovoriť už začiatkom storočia, ale prvé analýzy a návrhy riešenia vypracovala až HETA TF (Task Force), ktorej vytvorenie schválila Európska komisia prostredníctvom Výboru pre otvorené nebo (SSC). Na výsledky práce HETA TF nadviazala HETA RMG (Rule Making Group) vytvorená v roku 2013, ktorá posúdila prevádzkovo ekonomické ukazovatele navrhovaných riešení a prišla s odporúčaním, na regionálnej úrovni analyzovať situáciu a po koordinácii s okolitými štátmi stanoviť TA minimálne v hladine 10 000 ft.

Závery HETA RMG zastihli slovenskú stranu viac ako pripravenú. Nakoľko sme využívali dve hodnoty TA, 10 000 ft v Poprade a 8 000 ft na ostatných letiskách, naskytla sa ideálna príležitosť na vlne odporúčaní HETA RMG zjednotiť TA v rámci celej letovej informačnej oblasti a pokúsiť sa spolu s Austro Control vyriešiť dlhotrvajúci problém spôsobený rôznymi hodnotami TA vo Viedni (5 000 ft) a Bratislave (8 000 ft). V septembri 2014 sme v Bratislave privítali zástupcov Austro Control a naštartovali projekt TA10K (Transition Altitude 10 000 ft), ktorého cieľom bola implementácia spoločnej TA nad územím Slovenska a Rakúska k 31. 3. 2016. O pol roka neskôr sa k harmonizačnému projektu pripojil Hungaro Control so zámerom implementovať TA10K nad územím Maďarska v rovnakom termíne.
Po roku a pol intenzívnej práce najmä prevádzkových divízií LPS SR, š.p. ale aj DÚ, SHMÚ, MO SR a MDVRR SR sa 31. 3. 2016 spoločný slovensko-rakúsko-maďarský projekt stal skutočnosťou, za čo patrí poďakovanie nielen ľuďom vtiahnutým do projektu, ale aj riadiacim letovej prevádzky, ktorí sa museli so zmenou vysporiadať v relatívne krátkom čase.
Myšlienka TA10K má reálny predpoklad na ďalšie šírenie a osobne som presvedčený, že ju nezastavia ani hranice FAB CE, v čom ma utvrdzujú vyjadrenia zástupcov zahraničných poskytovateľov letových prevádzkových služieb. O projekte TA10K uvažuje taliansky ENAV, švajčiarsky Skyguide, české ŘLP, poľská PANSA a do úvahy prichádzajú aj štáty západného Balkánu.

 

Pozitívne ohlasy zo zahraničia nedali na seba dlho čakať:

Let me appreciate my congratulations and best wishes to the „TA10K” project! Harmonisation and a high TA will always be in the interest of flight safety, and I am very sure that the new system will bring better and safer conditions in your aviation environment. Hopefully you will be able, at a later stage, to share your post implementation experiences with us for further considerations on our national level.

Jan E. Mossin, Inspector ATM, CAA, Norway

Congratulations for the successful conclusion of the difficult project. Another step towards harmonisation in Europe. I am glad that the work of the HETA RMG could provide useful input into the project.

Alexander ENGEL, Surveillance Domain Expert, EUROCAE Liaison EUROCONTROL, Belgium

Please allow me to add my congratulations for something truly remarkable.

Alberto Iovino, Head ATS and MET Operational Procedures Unit ENAV, Italy

Many congratulations on working together to safely and jointly implement your harmonised transition altitude. To achieve this in the circa 18 months timescale is truly a significant achievement.

Steve Patterson, NERL Transition Altitude and Farnborough ACP lead NATS, U.K.

Congratulations. It‘s a good step towards harmonization, but adapted to real needs.

René FEILLET, Chef de division 2E - Organisation stratégique DSNA, France

Well done, here in the UK we‘re very much aware of how much work will have gone into your coordinated implementation schedule to put a harmonised TA in place, not just for Bratislava and Vienna, but also Budapest; very impressive.

Clive Grant, Airspace Regulator, Safety & Regulation Group CAA, U.K.

Fantastic achievement and so much in line with the work and rational of the HETA RMG. Once quality work is being done – these represent a firm fundaments for many projects being brought to success. Great job gents!

Alkalay Isa, OLH, Harmonization & Innovation manager Skyguide, Switzerland

Let me come in here by congratulating and thanking you all for this achievement! Needless to state that this is quite remarkable, and that I am glad to see that you could derive some benefit from the former HETA work.

Gernot Kessler, Deputy Head of ATM/ANS and AD Department EASA, Germany