Otázky a odpovede

Máš otázku aj ty? Napíš nám: safety@lps.sk

Ako nastaviť na odpovedači Mód C?

Pilot

Riadiaci ma pri vstupe do riadeného priestoru požiadal nastaviť odpovedač do módu C, ale ja mám na palube iba možnosť nastaviť ON, ALT alebo STBY. Čo mám teda nastaviť?
ANSP

Nastavenie odpovedača do polohy ON znamená, že odpovedač pracuje v móde A (Alfa). V tomto prípade síce vysiela odpoveď sekundárnemu radaru, ktorá obsahuje na odpovedači nastavený 4-číselný kód, ale nebude vysielať aktuálnu výšku lietadla. V praxi to znamená, že ATCO na svojom radarovom zobrazení uvidí vašu polohu, ale nie vašu výšku.

Odpovedač v polohe ALT je nastavenie pracovného módu C (Charlie). Odpovedač sekundárneho radaru vysiela odpoveď, v ktorej je okrem nastaveného 4 číselného kódu zakódovaná aj aktuálna výška vášho letu. ATCO má tak zobrazenú nielen vašu polohu, ale aj výšku. Pre zabezpečenie riadenia a rozstupov od ostatnej prevádzky, je takáto informácia priam nevyhnutná.

Nastavením STBY (Stand-by) je odpovedač síce zapnutý, ale nevysiela odpoveď na dotazy sekundárneho radaru. Takže napriek tomu, že váš odpovedač je zapnutý, váš let nie je zobrazený na radarovej obrazovke. Inými slovami ATCO o vás nemá žiadnu radarovú informáciu.

Na pokyn ATCO nastaviť mód C,
tak nastavte odpovedač do polohy ALT.

Len na pripomenutie, podľa AIP SR, veliteľ lietadla vzlietajúci z letísk SR smie prepnúť odpovedač z polohy "STBY" do polohy "ON až bezprostredne pred zahájením vzletu.


Nastavenie QFE namiesto QNH
Pilot Zabudol som znova nastaviť QNH po akrobatickej ukážke, počas ktorej som mal z bezpečnostných dôvodov nastavený QFE. Toto spôsobilo, že som počas ďalšieho letu prestúpal až do riadeného vzdušného priestoru. 
ANSP

Nastavenie nesprávnej hodnoty tlaku vedie k mylnej predstave pilota, že má inú výšku ako v skutočnosti. To môže viesť k narušeniu riadeného vzdušného priestoru, ktorý sa nachádza nad neriadeným. Pre vysvetlenie, ak si pred vzletom nastavím hodnotu tlaku QFE, výškomer ukazuje výšku nad  miestom vzletu. Hodnota QNH zobrazuje výšku lietadla nad strednou hladinou mora (altitude).


Letový plán vs. letové povolenie
Pilot Je rozdiel medzi letovým plánom a letovým povolením?
ANSP

Letový plán je sumár údajov o zamýšľanom lete alebo časti letu - je to informácie pre stanovištia ATS o vašej predpokladanej činnosti. Na základe tejto informácie (získanej zo všetkých letových plánov) plánujeme svoju prácu. Ak je let alebo časť letu vykonávaná v riadenom vzdušnom priestore, ide o riadený let a ten je predmetom letového povolenia.

Letové povolenie oprávňuje veliteľa lietadla vykonať let, alebo v lete pokračovať podľa podmienok určených stanovišťom ATC. Toto sa musí získať od príslušného stanovišťa ATC pred uskutočnením letu (vzlet z riadeného letiska) alebo pred vstupom do riadeného vzdušného priestoru (vzlet z neriadeného letiska).

Stanovište ATC vydáva letové povolenia s cieľom zabrániť zrážkam a udržať rýchly a usporiadaný tok letovej prevádzky.


Vniknutie do riadeného vzdušného priestoru bez povolenia
Pilot Časť nášho letu bola plánovaná ako riadený let. Ešte v „G-čku“ sme po frekvencii aktivovali letový plán a pokračovali po plánovanej trati v stúpaní do 6500ft v zmysle FPL. Podľa DÚ sme narušili TMA 4 Bratislava.
ANSP

Aktivovanie letového plánu/hlásenie o odlete je informácia pre stanovištia ATS, že je lietadlo po vzlete a začína sa poskytovať pohotovostná služba. Toto aktivovanie nikdy nenahrádza samotné letové povolenie, ktoré musí byť vydané konkrétnym stanovišťom ATC.

Váš letový plán ste aktivovali po vzlete na stanovišti FIC Bratislava (Bratislava Info). V stúpaní ste pokračovali po plánovanej trati letu, ktorá však prechádzala cez riadený vzdušný priestor TMA 4 Bratislava. Na vstup do tohto priestoru je potrebné získať letové povolenie od stanovišťa APP Štefánik.

K získaniu letového povolenia je nevyhnutné  obojsmerné rádiové spojenie a piloti sa musia prihlásiť na príslušnej frekvencii (TWR alebo APP) najmenej 3 minúty pred vstupom.

Po nadviazaní obojstranného rádového spojenia a po získaní povolenia na vstup je možné ďalej požiadať o stúpanie resp. o každú ďalšiu činnosť, ktorú chcem vykonávať (klesanie, zatáčanie a pod.).


Skupinový let v riadenom vzdušnom priestore
Pilot S kolegom chceme preletieť v skupine cez riadený priestor, ale nevieme presne, ako ďaleko od seba môžeme letieť. Je to zadefinované?
ANSP

V riadenom priestore podľa AIP SR, ENR 1.1.9.1.1. nesmie vzdialenosť medzi jednotlivými lietadlami a vedúcim skupiny priečne ani pozdĺžne presiahnuť 0,5 NM (1km) a vertikálne 100 ft (30m). Rovnako musia byť splnené aj ostatné podmienky tohto ustanovenia na skupinový let.


Neukončenie FPL

Pilot

Čo sa stane keď neohlásim pristátie a mám aktivovaný letový plán?
ANSP

Ak posádka lietadla oznámi príslušnému stanovišťu ATS informáciu o vzlete, automaticky sa lietadlu začína poskytovať pohotovostná služba až do plánovaného času pristátia. Ak takáto prevádzka neohlási svoje pristátie do určitého časového úseku, začínajú sa postupne aktivovať pohotovostné, pátracie a záchranné zložky. Ak nie je možné rádiové spojenie so stanovišťom ATS, ukončenie letového plánu oznámte telefonicky. 


Informácie k letu

Pilot

Existuje na Slovensku nejaká aplikácia, kde si na jednom mieste nájdem všetky potrebné informácie k vykonaniu môjho letu?
ANSP

Áno, je ňou IBAF (Integrated Briefing Automated Facility) - po jednoduchej a bezplatnej registrácii získate prístup k informáciám o letiskách, k mapám, meteorologickým správam, správam NOTAM a k mnohým ďalším údajom. Naviac máte možnosť aj podať svoj letový plán.


Stanovište ATS či ATC?

Pilot

Raz čítam o stanovištiach ATC a raz o stanovištiach ATS, nie je tam preklep?
ANSP

Nie je.

Skratky ATS a ATC predstavujú služby manažmentu letovej prevádzky (ATM). Služby ATC sú súčasťou služieb ATS.

Jednoduchšie povedané pod skratkou ATC si predstavte služby riadenia poskytované v priestore, kde je nevyhnutné získať letové povolenie na zaistenie rozstupov.

Stanovištia ATS sú všetky stanovištia ATC a zároveň sem patria aj stanovištia, ktoré neposkytujú služby ATC, ale iba služby FIS (letová informačná) a ALRS (pohotovostná). U nás je to napr. stanovište FIC Bratislava).