Tlačové správy

Taktické cvičenie „Letecká nehoda“

TLAČOVÁ SPRÁVA
Taktické cvičenie „Letecká nehoda“
Informácia o cvičení k problematike pátrania a záchrany v letectve

Vo svete využíva ročne leteckú dopravu už takmer päť miliárd ľudí. Aj napriek tomu, že jedna z hlavných priorít je zaistenie maximálnej bezpečnosti leteckej prevádzky, možnosť vzniku leteckej nehody, núdzového pristátia, alebo inej udalosti, pri ktorej bude nevyhnutné použiť pátraciu a záchrannú službu na pomoc lietadlám v tiesni, nie je možné vylúčiť. Nad územím Slovenskej republiky preletí v letnom období denne viac ako dve tisíc dopravných lietadiel s tisíckami cestujúcich na palube a za rok sa počet preletov blíži k pol miliónu.

Systém pátrania a záchrany sa vykonáva v jednotlivých štátoch na základe Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve. Za vytvorenie systému spolupráce civilných, vojenských a bezpečnostných orgánov pri pátraní po lietadlách a záchrane ľudských životov je v Slovenskej republike zodpovedné Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Výkonom koordinácie súčinnosti civilných, vojenských a bezpečnostných orgánov pri pátraní po lietadlách a záchrane ľudských životov je poverený štátny podnik Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky so sídlom v Bratislave. Pátranie a záchrana pri leteckých nehodách sa riadi medzirezortnou „Zmluvou o vzájomnej spolupráci pri pátraní po lietadlách a poskytovaní pomoci pri záchranných akciách v prípade leteckej nehody“ a predpisom L 12 (Pátranie a záchrana).

Na dosiahnutie maximálnej súčinnosti pri pátracích a záchranných akciách a s cieľom preverenia momentálnej pripravenosti sa v stredu 19. júna 2019 o 09:00 hod. uskutoční v lokalite Mestských lesov v Bratislave (k. ú. Rača) taktické cvičenie. Predmetom cvičenia bude pozemné a letecké pátranie po nezvestnom dopravnom lietadle s 12 osobami na palube, s ktorým riadiaca veža na letisku M. R. Štefánika v Bratislave stratila radarový kontakt a spojenie.

Cvičenie bude zahájené Záchranným koordinačným strediskom Bratislava v stredu ráno vyhlásením obdobia pohotovosti pre všetky kompetentné zložky. Vykonáva zákres poslednej známej polohy lietadla, aktivuje Ústredné operačné stredisko Prezídia Policajného zboru, Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy a vrtuľník leteckej pátracej a záchrannej služby Ozbrojených síl SR. Je informovaný Letecký a námorný vyšetrovací útvar, sekcia krízového riadenia MV SR a je povolaná skupina kriminalistických technikov, psovodi. Určujú sa trasy postupu pátracích skupín, systém spojenia a priestory na prepátranie terénu. Je informované operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby (linka 155).

Po vyhlásení obdobia tiesne, kedy je už určitá istota, že lietadlu a osobám na palube hrozí vážne a bezprostredné nebezpečenstvo alebo potrebujú okamžitú pomoc, vzlieta vojenský vrtuľník leteckej pátracej a záchrannej služby a začína príprava na pozemné pátranie. Je informovaná skupina posttraumatickej intervenčnej starostlivosti. V miestnom rozhlase v Rači je odvysielaná mimoriadna relácia.
Celá pátracia akcia je koordinovaná Záchranným koordinačným strediskom Bratislava. Vzlieta aj vrtuľník Leteckého útvaru MV SR, začína sa letecké a pozemné pátranie.
Zhruba po dvoch hodinách od straty spojenia s nezvestným lietadlom objavuje jeho trosky posádka vrtuľníka Bell 429 LÚ MV SR nad MČ Rača v priestore Pánovej lúky. Okamžite sú informované všetky zainteresované zložky a začína sa záchranná akcia na pomoc zraneným osobám, medzi ktorými sú aj cudzí štátni príslušníci. Z vrtuľníka zlania záchranári a začínajú poskytovať prvú pomoc. Hliadky policajného zboru vykonávajú opatrenia na zabezpečenie miesta leteckej nehody, príjazdových ciest, trás pre záchranárske zložky a trás odvozu ranených. Na miesto prichádzajú zdravotnícke vozidlá výjazdovej zásahovej skupiny, požiarne jednotky. Polícia zabezpečuje celý priestor pred vstupom nepovolaných osôb, zabezpečuje ochranu majetku cestujúcich a trosiek havarovaného lietadla.

Vedúci zásahu z Hasičského a záchranného útvaru hl. m. SR Bratislavy koordinuje ďalšiu činnosť hasičov a príslušníkov policajného zboru s ostatnými zainteresovanými zložkami. Zdravotnícky personál poskytuje neodkladnú starostlivosť na mieste a presúva ranených na zhromaždisko. Niektorí zranení cestujúci sú prepravení v podvese pod vrtuľníkom na určené zhromaždisko ranených. Po zistení totožnosti sú ranení cestujúci pripravovaní na transport do zdravotníckych zariadení. Prichádzajú vyšetrovatelia z MV SR ako aj Leteckého a námorného vyšetrovacieho útvaru.

Taktické cvičenie po páde lietadla v neznámom teréne sa v takomto rozsahu uskutočňuje na území hl. m. Bratislavy po prvýkrát a to najmä vďaka spolupráci s HaZÚ hl. m. SR Bratislavy. Zúčastnia sa ho zástupcovia príslušných útvarov a zložiek MDV SR, MO SR, MV SR a MZ SR. Cieľom je preverenie koordinácie súčinnosti pátracích a záchranných zložiek jednotlivých rezortov pri leteckej mimoriadnej udalosti.

Po ukončení cvičenia bude nasledovať jeho rozbor a vyhodnotenie. Cieľom Záchranného koordinačného strediska Bratislava je v ďalšom období preveriť tiež spoluprácu so záchrannými koordinačnými strediskami susedných štátov. Vyplýva to aj zo záväzku, ktorý na seba členstvom v ICAO (medzinárodná organizácia pre civilné letectvo) prevzala Slovenská republika.

Ďalšie informácie je možné získať priamo u p. Němca, tel. (02) 4857 2180 (v pracovnej dobe), alebo na mobilnom telefónnom čísle 0905 772 180.

Bratislava, 17. júna 2019

Michaela LEGELOVÁ
špecialista na vonkajšie vzťahy a mediálnu spoluprácu

LPS SR, š. p.
Ivanská cesta 93
823 07 Bratislava 216

Tel.: +421 2 4857 2107
Fax: +421 2 4857 2105
Mobil: +421 905 77 2102
e-mail: michaela.legelova@lps.sk
www.lps.sk

 

karpaty 1

 

karpaty 2

Stanovisko LPS SR, š. p. k medializovaným informáciám o zmiznutých lietadlách

Dňa 13. júna 2014 sa v médiách objavili informácie o miznutí lietadiel na obrazovkách radarov.

Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik (ďalej len „LPS SR, š. p.“) v súvislosti s týmito informáciami uvádza, že miznutie cieľov na obrazovkách radarov súviselo s plánovaným vojenským cvičením, ktoré prebiehalo v rôznych častiach Európy v dňoch 5. a 10. júna 2014 a ktorého účelom bolo rušenie rádiokomunikačných frekvencií. Táto aktivita spôsobila aj dočasný výpadok niekoľkých cieľov na radarovom zobrazení, pričom lietadlá boli na rádiovom spojení s riadiacim letovej prevádzky a normálne pokračovali v lete. Ihneď po identifikácii problému so zobrazením bola kontaktovaná strana, ktorá cvičenie organizovala a cvičenie bolo zastavené. Následne boli letové prevádzkové služby nad územím Slovenskej republiky poskytované bez obmedzení.

LPS SR, š. p. postupovalo v súlade s náhradnými postupmi pre danú situáciu, aby nedošlo k zníženiu úrovne bezpečnosti.

 

Kontakt:

LPS SR, š. p.
Ivanská cesta 93
823 07 Bratislava 216

Michaela Legelová
hovorkyňa

Tel: 02/4857 2102
Fax: 02/4857 2105
e-mail: michaela.legelova@lps.sk