Loading…

Práca riadiaceho letovej prevádzky

Get more details
  • 0
  1. Aká je pracovná náplň?
  2. Kde budem pracovať?
  3. Z čoho pozostáva výcvik?
  4. Aké požiadavky spĺňate?
  5. Z čoho pozostáva výberový proces?
  6. Ako sa prihlásiť?

Aká je pracovná náplň riadiaceho letovej prevázky?

Riadiaci letovej prevádzky zabezpečuje bezpečnosť a plynulosť vo vzdušnom priestore SR a v blízkosti letísk s civilnou letovou prevádzkou. V oblastnom stredisku riadenia riadi letovú prevádzku udržiavaním predpísanej minimálnej vzdialenosti (rozstupu) medzi jednotlivými lietadlami a naviguje ich po letových tratiach v príslušných letových hladinách. Približovacie stredisko a letisková riadiaca veža zodpovedajú za bezpečnosť príletov, odletov a pohybov lietadiel na letiskových plochách.

Riadiaci letovej prevádzky poskytuje každému lietadlu, ktoré vstúpi do jeho priestoru zodpovednosti službu riadenia, informačnú službu a pohotovostnú službu. Tie sú spoločným názvom charakterizované ako letové prevádzkové služby. Inštruuje pilotov, dáva im odporúčania a informácie tak, aby bol ich let bezpečný, efektívny a plynulý. Sleduje pohyb lietadiel za pomoci radaru a najnovších počítačových systémov.

Výkon práce je spojený s vysokými nárokmi na osobnostné vlastnosti, vedomosti, zručnosti, zodpovednosť a sebadisciplínu. Riadiaci musí byť schopný zvládať nečakané udalosti – zmeny počasia, neplánované lety, výnimočné stavy a stavy núdze.

 

 

Predpokladom na výkon funkcie riadiaceho letovej prevádzky je okrem zdravotnej a jazykovej spôsobilosti, absolvovanie a úspešné ukončenie schválených výcvikových kurzov, ktoré vedú k získaniu príslušných kvalifikačných kategórií a doložiek ku kvalifikačným kategóriám.

 

Vaše budúce pracovisko

Služba riadenia letovej prevádzky sa delí na oblastnú službu riadenia,
približovaciu službu riadenia a letiskovú službu riadenia.

Oblastnú službu riadenia poskytuje oblastné stredisko riadenia (ACC Bratislava) letom v riadenej oblasti. Súčasťou práce riadiaceho letovej prevádzky je koordinácia s príslušnými stanovišťami letových prevádzkových služieb, predovšetkým s oblastnými strediskami riadenia susedných štátov.

Približovaciu službu riadenia poskytujú približovacie stanovištia riadenia (APP Štefánik, APP Košice) resp. letiskové riadiace veže (TWR Piešťany, TWR Žilina, TWR Tatry) letom prilietavajúcich a odlietavajúcich lietadiel.
Letiskovú službu riadenia poskytujú letiskové riadiace veže
(TWR Štefánik, TWR Košice, TWR Piešťany, TWR Žilina, TWR Tatry) letiskovej prevádzke.

Z čoho pozostáva výcvik?

Po absolvovaní všetkých etáp výberového konania, úspešní kandidáti nastúpia do výcviku pre riadiacich letovej prevádzky.

Výcvik zabezpečuje Výcvikové stredisko LPS a konkrétne stanovište (pracovisko).

 

 

PRACOVNÉ ZARADENIE RIADIACI LETOVEJ
PREVÁDZKY V ZÁCVIKU
ŠTUDENT - RIADIACI LETOVEJ PREVÁDZKY RIADIACI LETOVEJ PREVÁDZKY
VÝCVIK POČIATOČNÝ NA STANOVIŠTI k získaniu ďalších doložiek riadiaceho letovej prevádzky
ZÁKLADNÝ KVALIFIKAČNÝ
DĹŽKA TRVANIA cca 3 mesiace cca 3 mesiace cca 12 mesiacov v závislosti od doložky,
ktorú bude získavať
cca 6 mesiacov
cca 2,5 roka
POŽIADAVKY Úspešné absolvovanie výberového konania - úroveň angličtiny B2, OLL* Úspešné ukončenie základného výcviku Úspešné ukončenie počiatočného výcviku V súlade s nariadením Komisie (EÚ) 2015/340

Preukázať jazykovú spôsobilosť:

slovenský jazyk - maturita príp. osvedčenie o posúdení jazykovej spôsobilosti

anglický jazyk – získanie jazykovej spôsobilosti minimálne na úrovni ICAO 4**

A ďalšie v súlade s nariadením Komisie (EÚ) 2015/340
 

* osvedčovanie zdravotnej spôsobilosti 3. triedy v zmysle nariadenia Komisie (EÚ) č. 2015/340
** letecká angličtina ICAO (International Civil Aviation Organization) 

Aké požiadavky spĺňate?

Aktívne ovládanie
slovenského
a anglického jazyka
Zdravotná
spôsobilosť
 
Ukončené minimálne stredoškolské vzdelanie
s maturitou
Flexibilita
a schopnosť prispôsobiť sa
výcvikovému procesu 
Po výcviku a získaní potrebných kvalifikačných doložiek práca
v prevádzke 24/7
(práca na 12-hodinové zmeny,
7 dní v týždni)
Trestná
bezúhonnosť
 

Z čoho pozostáva výberový proces?

Predtým než sa prihlásite na pozíciu, prečítajte si, z čoho pozostáva výberové konanie. Každá fáza výberového konania je selektívna a je podmienkou na postup do ďalšieho kola.

Preskúšanie jazykových schopností

Angličtina je medzinárodný a zároveň pracovný jazyk riadiacich letovej prevádzky.

Predpokladom na zvládnutie FEAST testu je minimálna znalosť anglického jazyka na úrovni B2, podľa referenčnej úrovne CEFR – Common European Framework of Reference for Language = Jednotný európsky referenčný rámec pre jazyky.

Cieľom preskúšania je zistiť úroveň znalosti anglického jazyka so zreteľom na schopnosť realizovať komunikáciu z hľadiska:

  • schopnosti jasného vyjadrenia myšlienok;
  • schopnosti spoľahlivého porozumenia;
  • aktívneho zvládnutia podstaty jazyka.


U kandidátov sa hodnotí výslovnosť, plynulosť, štruktúra, slovná zásoba, porozumenie a interakcia.

Testy FEAST

Testy FEAST sú počítačové testy v anglickom jazyku.

FEAST I – meria nevyhnutné schopnosti a zručnosti pre úspešný výcvik a vykonávanie povolania riadiaceho letovej prevádzky (rozhodovanie sa, logické myslenie, vizuálne vnímanie, pozornosť, multitasking a priestorová orientácia)

FEAST II (DART) – meria schopnosť uchádzača súbežne vykonávať náročné a komplexné činnosti, pričom simuluje prácu riadiaceho letovej prevádzky

FEAST III (Multipass) – neselektívny test z testovej batérie, ktorý je zameraný na procedurálne riadenie a prácu so „stripmi“ (letové „prúžky“ s informáciami o lietadle potrebnými pre prácu riadiaceho letovej prevádzky – jeho typ, trasa, miesto vzlietnutia a pristátia a pod.)

Testy FEAST je v LPS SR, š. p. možné opakovať jediný krát s odstupom minimálne troch rokov.

Posúdenie zdravotnej spôsobilosti

Cieľom je posúdenie zdravotnej spôsobilosti 3. triedy na výkon práce riadiaceho letovej prevádzky. Uchádzač sa zúčastní dvojdňového vyšetrenia v Leteckej vojenskej nemocnici, a.s. v Košiciach, ktoré pozostáva z vyšetrenia: sluchu, zraku, kardiologického, neurologického, dýchacích ciest, gastroenterologického a psychologického vyšetrenia.

Osobné stretnutie

V prípade, že uchádzač spĺňa požiadavku zdravotnej spôsobilosti a bol úspešný v predošlých etapách výberového procesu, tak je pozvaný na osobné stretnutie.

V rámci neho absolvuje:

Návštevu pracoviska – prehliadka stanovišťa, budúceho pracoviska.

Modelovú hru – ide o reálnu simuláciu práce riadiaceho letovej prevádzky.

Osobný pohovor – jeho cieľom je vyhodnotenie jednotlivých etáp výberového konania z hľadiska splnenia požadovaných predpokladov uchádzača na výkon riadiaceho letovej prevádzky.

Po absolvovaní všetkých etáp výberového konania je úspešným kandidátom ponúknutý pracovný pomer s LPS SR, š. p., v rámci ktorého nastúpia do výcviku a začne sa ich príprava na prácu riadiacich letovej prevádzky.

Momentálne nie je vyhlásené žiadne výberové konanie.

Do prebiehajúceho výberového konania na pozíciu „Riadiaci letovej prevádzky“ sa bolo možné prihlásiť do 4.2.2017.

 

Odporúčame Vám však pozorne sledovať stránku www.lps.skwww.profesia.sk, kde sú zverejňované všetky naše nové pracovné ponuky a v prípade plnenia podmienok a požiadaviek sa môžete do výberového konania prihlásiť. Databázy uchádzačov nevedieme v evidencii. Vami zaslané materiály budú zlikvidované v súlade so zákonom č. 122/2013 T. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“

next
prev