Loading…

Práca riadiaceho letovej prevádzky

Get more details
  • 0
  1. Aká je pracovná náplň?
  2. Kde budem pracovať?
  3. Z čoho pozostáva výcvik?
  4. Aké požiadavky spĺňate?
  5. Z čoho pozostáva výberový proces?
  6. Ako sa prihlásiť?

Aká je pracovná náplň riadiaceho letovej prevázky?

Riadiaci letovej prevádzky zabezpečuje bezpečnosť a plynulosť vo vzdušnom priestore SR a v blízkosti letísk s civilnou letovou prevádzkou. V oblastnom stredisku riadenia riadi letovú prevádzku udržiavaním predpísanej minimálnej vzdialenosti (rozstupu) medzi jednotlivými lietadlami a naviguje ich po letových tratiach v príslušných letových hladinách. Približovacie stredisko a letisková riadiaca veža zodpovedajú za bezpečnosť príletov, odletov a pohybov lietadiel na letiskových plochách.

Riadiaci letovej prevádzky poskytuje každému lietadlu, ktoré vstúpi do jeho priestoru zodpovednosti službu riadenia, informačnú službu a pohotovostnú službu. Tie sú spoločným názvom charakterizované ako letové prevádzkové služby. Inštruuje pilotov, dáva im odporúčania a informácie tak, aby bol ich let bezpečný, efektívny a plynulý. Sleduje pohyb lietadiel za pomoci radaru a najnovších počítačových systémov.

Výkon práce je spojený s vysokými nárokmi na osobnostné vlastnosti, vedomosti, zručnosti, zodpovednosť a sebadisciplínu. Riadiaci musí byť schopný zvládať nečakané udalosti – zmeny počasia, neplánované lety, výnimočné stavy a stavy núdze.

 

 

Predpokladom na výkon funkcie riadiaceho letovej prevádzky je okrem zdravotnej a jazykovej spôsobilosti, absolvovanie a úspešné ukončenie schválených výcvikových kurzov, ktoré vedú k získaniu príslušných kvalifikačných kategórií a doložiek ku kvalifikačným kategóriám.

 

Vaše budúce pracovisko

Služba riadenia letovej prevádzky sa delí na oblastnú službu riadenia,
približovaciu službu riadenia a letiskovú službu riadenia.

Oblastnú službu riadenia poskytuje oblastné stredisko riadenia (ACC Bratislava) letom v riadenej oblasti. Súčasťou práce riadiaceho letovej prevádzky je koordinácia s príslušnými stanovišťami letových prevádzkových služieb, predovšetkým s oblastnými strediskami riadenia susedných štátov.

Približovaciu službu riadenia poskytujú približovacie stanovištia riadenia (APP Štefánik, APP Košice) resp. letiskové riadiace veže (TWR Piešťany, TWR Žilina, TWR Tatry) letom prilietavajúcich a odlietavajúcich lietadiel.
Letiskovú službu riadenia poskytujú letiskové riadiace veže
(TWR Štefánik, TWR Košice, TWR Piešťany, TWR Žilina, TWR Tatry) letiskovej prevádzke.

Z čoho pozostáva výcvik?

Po absolvovaní všetkých etáp výberového konania, úspešní kandidáti nastúpia do výcviku pre riadiacich letovej prevádzky.

Výcvik zabezpečuje Výcvikové stredisko LPS a konkrétne stanovište (pracovisko).

 vycvik2019

Aké požiadavky spĺňate?

Aktívne ovládanie
slovenského
a anglického jazyka
Zdravotná
spôsobilosť
 
Ukončené minimálne stredoškolské vzdelanie
s maturitou
Flexibilita
a schopnosť prispôsobiť sa
výcvikovému procesu 
Po výcviku a získaní potrebných kvalifikačných doložiek práca
v prevádzke 24/7
(práca na 12-hodinové zmeny,
7 dní v týždni)
Trestná
bezúhonnosť
 

Z čoho pozostáva výberový proces?

Predtým než sa prihlásite na pozíciu, prečítajte si, z čoho pozostáva výberové konanie. Každá fáza výberového konania je selektívna a je podmienkou na postup do ďalšieho kola.

Preskúšanie jazykových schopností

Angličtina je medzinárodný a zároveň pracovný jazyk riadiacich letovej prevádzky.

Predpokladom na zvládnutie FEAST testu je minimálna znalosť anglického jazyka na úrovni B2, podľa referenčnej úrovne CEFR – Common European Framework of Reference for Language = Jednotný európsky referenčný rámec pre jazyky.

Cieľom preskúšania je zistiť úroveň znalosti anglického jazyka so zreteľom na schopnosť realizovať komunikáciu z hľadiska:

  • schopnosti jasného vyjadrenia myšlienok;
  • schopnosti spoľahlivého porozumenia;
  • aktívneho zvládnutia podstaty jazyka.


U kandidátov sa hodnotí výslovnosť, plynulosť, štruktúra, slovná zásoba, porozumenie a interakcia.

Testy FEAST

Testy FEAST sú počítačové testy v anglickom jazyku.

FEAST I – meria nevyhnutné schopnosti a zručnosti pre úspešný výcvik a vykonávanie povolania riadiaceho letovej prevádzky (rozhodovanie sa, logické myslenie, vizuálne vnímanie, pozornosť, multitasking a priestorová orientácia)

FEAST II (DART) – meria schopnosť uchádzača súbežne vykonávať náročné a komplexné činnosti, pričom simuluje prácu riadiaceho letovej prevádzky

FEAST III (Multipass) - zameraný na procedurálne riadenie a prácu so „stripmi“ (letové „prúžky“ s informáciami o lietadle potrebnými pre prácu riadiaceho letovej prevádzky – jeho typ, trasa, miesto vzlietnutia a pristátia a pod.)

Po uplynutí doby 10 rokov od absolvovania testov s akýmkoľvek dosiahnutým výsledkom, musí uchádzač, ktorý sa opätovne hlási do výberového konania, testy opakovať. Opakovať testy FEAST skôr ako po 10 rokoch nie je dovolené.

Psychologické vyšetrenie I a II

Cieľom je komplexné posúdenie osobnostných predpokladov na výkon funkcie riadiaceho letovej prevádzky. Posúdenie psychologického profilu vykonáva kvalifikovaný psychológ, ktorý zhodnotí vhodnosť uchádzača na výkon pracovnej funkcie.

Psychologické vyšetrenie I prebieha v Bratislave.

Psychologické vyšetrenie II prebieha v Košiciach, v Leteckej vojenskej nemocnici.

Posúdenie zdravotnej spôsobilosti

Overenie zdravotnej spôsobilosti III. triedy zaisťuje v súlade s nariadením Komisie (EÚ) č. 2015/340 poverené zdravotnícke zariadenie – Letecká vojenská nemocnica v Košiciach.

Osobné stretnutie

Výberová komisia vyhodnotí výsledky jednotlivých etáp výberového konania všetkých úspešných uchádzačov z hľadiska splnenia požiadaviek. Na základe komplexného vyhodnotenia vyberie najvhodnejších uchádzačov, ktorí budú pozvaní na osobný pohovor s výberovou komisiou.

Po absolvovaní všetkých etáp výberového konania je úspešným kandidátom ponúknutý pracovný pomer s LPS SR, š. p., v rámci ktorého nastúpia do výcviku a začne sa ich príprava na prácu riadiacich letovej prevádzky.

Odporúčame Vám sledovať stránku http://www.lps.sk/sk/kariera/ponuka-pracewww.profesia.sk, kde sú zverejňované všetky naše nové pracovné ponuky a v prípade splnenia podmienok a požiadaviek sa môžete do výberového konania prihlásiť.

next
prev