Loading…

Práca riadiaceho letovej prevádzky

Get more details
  • 0

  1. Aká je pracovná náplň?
  2. Kde budem pracovať?
  3. Z čoho pozostáva výcvik?
  4. Aké požiadavky spĺňate?
  5. Z čoho pozostáva výberový proces?
  6. Ako sa prihlásiť?

Aká je pracovná náplň riadiaceho letovej prevázky?

Riadiaci letovej prevádzky zabezpečuje bezpečnosť a plynulosť vo vzdušnom priestore SR a v blízkosti letísk s civilnou letovou prevádzkou. V oblastnom stredisku riadenia riadi letovú prevádzku udržiavaním predpísanej minimálnej vzdialenosti (rozstupu) medzi jednotlivými lietadlami a naviguje ich po letových tratiach v príslušných letových hladinách. Približovacie stredisko a letisková riadiaca veža zodpovedajú za bezpečnosť príletov, odletov a pohybov lietadiel na letiskových plochách.

Riadiaci letovej prevádzky poskytuje každému lietadlu, ktoré vstúpi do jeho priestoru zodpovednosti službu riadenia, informačnú službu a pohotovostnú službu. Tie sú spoločným názvom charakterizované ako letové prevádzkové služby. Inštruuje pilotov, dáva im odporúčania a informácie tak, aby bol ich let bezpečný, efektívny a plynulý. Sleduje pohyb lietadiel za pomoci radaru a najnovších počítačových systémov.

Výkon práce je spojený s vysokými nárokmi na osobnostné vlastnosti, vedomosti, zručnosti, zodpovednosť a sebadisciplínu. Riadiaci musí byť schopný zvládať nečakané udalosti – zmeny počasia, neplánované lety, výnimočné stavy a stavy núdze.

 

 

Predpokladom na výkon funkcie riadiaceho letovej prevádzky je okrem zdravotnej a jazykovej spôsobilosti, absolvovanie a úspešné ukončenie schválených výcvikových kurzov, ktoré vedú k získaniu príslušných kvalifikačných kategórií a doložiek ku kvalifikačným kategóriám.

 

Vaše budúce pracovisko

Služba riadenia letovej prevádzky sa delí na oblastnú službu riadenia,
približovaciu službu riadenia a letiskovú službu riadenia.

Oblastnú službu riadenia poskytuje oblastné stredisko riadenia (ACC Bratislava) letom v riadenej oblasti. Súčasťou práce riadiaceho letovej prevádzky je koordinácia s príslušnými stanovišťami letových prevádzkových služieb, predovšetkým s oblastnými strediskami riadenia susedných štátov.

Približovaciu službu riadenia poskytujú približovacie stanovištia riadenia (APP Štefánik, APP Košice) resp. letiskové riadiace veže (TWR Piešťany, TWR Žilina, TWR Tatry) letom prilietavajúcich a odlietavajúcich lietadiel.
Letiskovú službu riadenia poskytujú letiskové riadiace veže
(TWR Štefánik, TWR Košice, TWR Piešťany, TWR Žilina, TWR Tatry) letiskovej prevádzke.

Z čoho pozostáva výcvik?

Po absolvovaní všetkých etáp výberového konania, úspešní kandidáti nastúpia do výcviku pre riadiacich letovej prevádzky.

Výcvik zabezpečuje Výcvikové stredisko LPS a konkrétne stanovište (pracovisko).

 vycvik2019

Aké požiadavky spĺňate?

Aktívne ovládanie
slovenského
a anglického jazyka
Zdravotná
spôsobilosť
 
Ukončené minimálne stredoškolské vzdelanie
s maturitou
Flexibilita
a schopnosť prispôsobiť sa
výcvikovému procesu 
Po výcviku a získaní potrebných kvalifikačných doložiek práca
v prevádzke 24/7
(práca na 12-hodinové zmeny,
7 dní v týždni)
Trestná
bezúhonnosť
 

Z čoho pozostáva výberový proces?

Predtým než sa prihlásite na pozíciu, prečítajte si, z čoho pozostáva výberové konanie. Každá fáza výberového konania je selektívna a je podmienkou na postup do ďalšieho kola.

Preskúšanie jazykových schopností

Angličtina je medzinárodný a zároveň pracovný jazyk riadiacich letovej prevádzky.

Predpokladom na zvládnutie FEAST testu je minimálna znalosť anglického jazyka na úrovni B2, podľa referenčnej úrovne CEFR – Common European Framework of Reference for Language = Jednotný európsky referenčný rámec pre jazyky.

Cieľom preskúšania je zistiť úroveň znalosti anglického jazyka so zreteľom na schopnosť realizovať komunikáciu z hľadiska:

  • schopnosti jasného vyjadrenia myšlienok;
  • schopnosti spoľahlivého porozumenia;
  • aktívneho zvládnutia podstaty jazyka.


U kandidátov sa hodnotí výslovnosť, plynulosť, štruktúra, slovná zásoba, porozumenie a interakcia.

Testy FEAST

Testy FEAST sú počítačové testy v anglickom jazyku.

FEAST I – meria nevyhnutné schopnosti a zručnosti pre úspešný výcvik a vykonávanie povolania riadiaceho letovej prevádzky (rozhodovanie sa, logické myslenie, vizuálne vnímanie, pozornosť, multitasking a priestorová orientácia)

FEAST II (DART) – meria schopnosť uchádzača súbežne vykonávať náročné a komplexné činnosti, pričom simuluje prácu riadiaceho letovej prevádzky

FEAST II (Multipass) - zameraný na procedurálne riadenie a prácu so „stripmi“ (letové „prúžky“ s informáciami o lietadle potrebnými pre prácu riadiaceho letovej prevádzky – jeho typ, trasa, miesto vzlietnutia a pristátia a pod.)

Psychologické vyšetrenie

Cieľom je komplexné posúdenie osobnostných predpokladov na výkon funkcie riadiaceho letovej prevádzky. Posúdenie psychologického profilu vykonáva kvalifikovaný psychológ, ktorý zhodnotí vhodnosť uchádzača na výkon pracovnej funkcie.
Psychologické vyšetrenie prebieha v Košiciach, v Nemocnici sv. Michala.

Posúdenie zdravotnej spôsobilosti

Overenie zdravotnej spôsobilosti III. triedy zaisťuje v súlade s nariadením Komisie (EÚ) č. 2015/340 poverené zdravotnícke zariadenie – Letecká vojenská nemocnica v Košiciach.

Osobné stretnutie

Výberová komisia vyhodnotí výsledky jednotlivých etáp výberového konania všetkých úspešných uchádzačov z hľadiska splnenia požiadaviek. Na základe komplexného vyhodnotenia vyberie najvhodnejších uchádzačov, ktorí budú pozvaní na osobný pohovor s výberovou komisiou.

Po absolvovaní všetkých etáp výberového konania je úspešným kandidátom ponúknutý pracovný pomer s LPS SR, š. p., v rámci ktorého nastúpia do výcviku a začne sa ich príprava na prácu riadiacich letovej prevádzky.

Odporúčame Vám sledovať stránku http://www.lps.sk/sk/kariera/ponuka-pracewww.profesia.sk, kde sú zverejňované všetky naše nové pracovné ponuky a v prípade splnenia podmienok a požiadaviek sa môžete do výberového konania prihlásiť.

next
prev