História

Začiatky

 • Prvý predpis platiaci pre územie Rakúsko-Uhorska je z roku 1912.
 • V priebehu prvej svetovej vojny s intenzívnym technickým rozvojom vojenského letectva sa výrazne rozvinulo aj civilné letectvo. V roku 1919 vtedajšie Ministerstvo verejných prác ČSR zriadilo Vzduchoplavecké oddelenie, neskôr zmenené na Odbor letecký.
 • V roku 1923 sa ČSR stala členom prvej medzinárodnej komisie pre letectvo CINA a začala sa prevádzka na trati Bratislava – Praha a neskôr aj ostatné slovenské mestá.
 • Vtedajšie zabezpečenie letov spočívalo v informáciách o cieľovom letisku, poveternostnej situácii. Počas letu mohol pilot informácie zo zeme získavať iba za predpokladu vizuálneho kontaktu prostredníctvom zástaviek, informačných nápisov, značiek na letiskovej ploche a veterného rukávu. Pri zhoršenej viditeľnosti sa používali signalizačné svetlá, svetlomety, svetelné rakety a otočné svetelné majáky. Od roku 1930 bola hlavná letecká trasa Praha – Brno – Bratislava vyznačená traťovými svetelnými majákmi.
 • Od roku 1929 sa postupne na letiskách budovali stanice pozemných rádiových zameriavačov. Prostredníctvom tejto siete bolo možné zistiť polohu lietadla, viesť ho po trati a naviesť na pristátie aj za zhoršených meteorologických podmienok a v noci. Okrem odovzdávania správ o lete, meteorologickej situácii a stave letiska zabezpečovala táto sieť aj rádiotelegrafické spojenie medzi letiskami a neskôr tiež zameriavaciu službu.
 • Od roku 1933 boli všetky lietadlá vybavené rádiovými aparátmi a doplňovali posádky o ďalšieho člena – rádiotelegrafistu.
 • V druhej polovici tridsiatych rokov už došlo k vytvoreniu pevných leteckých tratí vytýčených nesmerovými rádiomajákmi pracujúcimi v pásme dlhých a stredných vĺn. Palubný zameriavač a neskôr rádiokompas umožňoval let po trati, bočné zameranie a presné priblíženie. Samotné riadenie letovej prevádzky sa zabezpečovalo tzv. procedurálnym riadením, ktoré bolo založené na zisťovaní polôh posádkami podľa nesmerových rádiomajákov alebo rozhlasových staníc.
 • II. svetová vojna mala negatívny dopad na rozvoj civilného letectva, ale objavuje sa nové zariadenie - radar. Po skončení vojny nastáva prudký rozvoj civilnej leteckej dopravy, nastupuje prúdová lietadlová technika a zavádzajú sa nové technológie a postupy pre bezpečné a plynulé riadenie letovej prevádzky.

 od roku 1993

 • Vznik samostatnej Slovenskej republiky a s ním súvisiaci vznik príspevkovej organizácie RLP SR predstavoval veľmi výraznú zmenu v dovtedy platných riadiacich, ekonomických, logistických väzbách a vzťahoch. Vzápätí po vyhlásení samostatnosti (1.1.1993) sa Slovenská republika stala členom medzinárodných organizácií ICAO a ECAC.
 • Dosiahnutie požadovanej kapacity vzdušného priestoru, jeho manažment a dostupnosť sa stali predmetom celoeurópskych programov centralizácie manažmentu toku letovej prevádzky (CFMU – Central Flow Management Unit) a Európskeho programu harmonizácie a integrácie riadenia letovej prevádzky (EATCHIP- European Air Traffic Control Harmonization and Integration Programme), riadeného organizáciou EUROCONTROL, ktorej členom je Slovenská republika, zastupovaná LPS SR, š. p., od 1. 1. 1997.
 • V roku 1993 sa začalo s budovaním Leteckej informačnej služby SR a od roku 1994 túto službu poskytovalo RLP SR. Jednalo sa najmä o zvládnutie začiatkov prechodu na poskytovanie leteckých informácií v elektronickej forme. Budované automatizované systémy patria k európskej špičke. RLP SR sa v rámci EUROCONTROL zúčastňoval spolu s ostatnými stredoeurópskym štátmi projektu CEATS – Stredoeurópske letové prevádzkové služby. Cieľom CEATS bolo vytvorenie jednotného stredoeurópskeho poskytovania letových prevádzkových služieb v stredoeurópskom hornom vzdušnom priestore.
 • V roku 1998 bola dokončená výstavba novej letiskovej riadiacej veže (TWR) na letisku Bratislava, ktorá sa stala jeho novou dominantou.
 • Rok 1999 znamenal pre RLP SR doslova skúšku ohňom. V dôsledku eskalácie krízy v Kosove a s tým súvisiacimi leteckými operáciami štátov NATO, vzrástla v marci prevádzka vo vzdušnom priestore SR z 260 pohybov denne na približne 800 pohybov v čase krízy. Riadenie letovej prevádzky Slovenskej republiky prijalo účinné opatrenia na zvládnutie nárastu počtu pohybov, ktoré skokovo vzrástli o viac ako dvojnásobok oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka.
 • V októbri 1999 bol uvedený do riadnej prevádzky jeden z najmodernejších systémov na poskytovanie letových prevádzkových služieb, systém EUROCAT E2000. Práve automatizácia a zvládnutie špičkových technológií riadiacimi letovej prevádzky a technikmi zabezpečovacej leteckej techniky umožnili zvýšiť kapacitu vzdušného priestoru Slovenskej republiky zo 78 letov za hodinu na 120 letov za hodinu.
 • S účinnosťou od 1. 1. 2000 bol založený štátny podnik Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky.