Aktuality

Návšteva riaditeľa EUROCONTROL počas zavŕšenia predsedníctva výboru pre pátranie a záchranu

Dňa 16. novembra 2018 sa v priestoroch Letových prevádzkových služieb Slovenskej republiky, štátny podnik konalo zasadnutie Regionálneho poradného výboru pre pátranie a záchranu (Regional Aeronautical Search and Rescue Committee), ktorému predsedala Slovenská republika. Na stretnutí sa zúčastnili zástupcovia Bosny a Hercegoviny, Cypru, Českej  republiky,  Čiernej Hory, Chorvátska, Macedónska, Maďarska, Rakúska, Srbska, Slovenska a Slovinska.

Významnou udalosťou počas rokovania bolo podpísanie Memoranda o porozumení s JRCC (Joint Rescue Coordination Center) Larnaca, ktorého predmetom je najmä harmonizácia a koordinácia služby pátrania a záchrany.

eurrcc01

Zasadnutia sa zúčastnili aj experti z parížskej pobočky Medzinárodnej organizácie civilného letectva ICAO a zástupcovia EUROCONTROL (Európska organizácia pre bezpečnosť letovej prevádzky). Za poctu považujeme účasť generálneho riaditeľa EUROCONTROL, pána Eamonna Brennana, ktorý okrem prejavu v rámci programu, navštívil so zástupcami ICAO a niektorými ďalšími delegátmi v sprievode Ing. Blažeja Zaujeca, riaditeľa LPS SR, š. p., oblastné stredisko riadenia Bratislava (ACC Bratislava) a pracovisko RCC. Riaditeľ EUROCONRTOL bol príjemne prekvapený vysokou úrovňou technického vybavenia a kvalitou poskytovaných služieb.

V závere rokovania odovzdala Slovenská republika predsedníctvo Slovinsku a popriala veľa šťastia a úspechov v ďalšej spolupráci, nakoľko výbor je najväčším fórom pre oblasť pátrania a záchrany v Európe a jeho cieľom je výmena skúseností v prípade leteckej nehody.

Počas celého rokovania panovala skvelá atmosféra a účastníci boli s jeho priebehom spokojní.

Poďakovanie patrí všetkým zainteresovaným, ktorí sa na príprave, priebehu a organizačnom zabezpečení podieľali.

eurrcc02

Slovenské nebo sa stáva „zelenším“

Leteckí prepravcovia môžu plánovať lety ponad Slovensko a ďalšie 3 krajiny, konkrétne Maďarsko, Rumunsko a Bulharsko, bez obmedzení vyplývajúcich z existencie štátnych hraníc medzi zmienenými krajinami.

Po polnoci z 5. na 6. decembra 2018 Slovensko otvára svoj vzdušný priestor pre voľné plánovanie letových tratí.

Štátny podnik Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky (v skratke „LPS SR, š. p.“), poskytovateľ leteckých navigačných služieb nad Slovenskom, sa pripojil k iniciatíve
3 poskytovateľov leteckých navigačných služieb, ktorí vytvorili SEEN FRA, tzv. „Vzdušný priestor pre voľné plánovanie letových tratí nad juhovýchodnou Európou“. Užívatelia vzdušného priestoru nad Bulharskom, Rumunskom, Maďarskom a Slovenskom tak majú možnosť plánovať trať letu bez obmedzení vyplývajúcich z existencie štátnych hraníc
od polnoci do šiestej hodiny rannej nad letovou výškou 7 500 m.

Už od apríla roku 2016 je možné ponad Slovensko lietať priamymi traťami v rámci štátnych hraníc Slovenskej republiky nad letovou výškou 7 500 m.

Nové pravidlá pre plánovanie letov významne optimalizujú trajektórie letov nielen s cieľom využitia najkratšej trate medzi letiskami, ale umožňujú využívať najefektívnejšie trajektórie
aj v prípadoch, keď letecké spoločnosti musia reagovať na dočasné obmedzenia, ako je napr. oblietavanie búrkovej oblačnosti.

Simulácie preukazujú, že súčasný efekt zavádzaných zmien vo vzdušnom priestore Slovenskej republiky a vo vzdušných priestoroch okolitých štátov má potenciál ušetriť denne v priemere 5 700 km letu, čo predstavuje 15 ton nespotrebovaného leteckého paliva a následne 49 ton nevyprodukovaného skleníkového plynu CO2.

Pozitívne zmeny vo vzdušnom priestore nad strednou a juhovýchodnou Európou budú pokračovať aj v roku 2019. Od apríla 2019 LPS SR, š. p. umožní voľné plánovanie letových tratí v hraniciach Slovenskej republiky počas celého dňa. V priebehu leta 2019 sa slovenskí riadiaci letovej prevádzky na oblastnom stredisku riadenia letov rozhodnú, akú dlhú časť dňa bude možné plánovať lety bez ohľadu na štátne hranice s Maďarskom – s účinnosťou od
7. novembra 2019.

Aktivity LPS SR, š. p. v zavádzaní voľného plánovania letov sú plne v súlade s Nariadením
EÚ č. 716/2014, ktoré usmerňuje jednotlivých poskytovateľov leteckých navigačných služieb, aby spolupracovali a umožnili leteckým spoločnostiam a ďalším užívateľom vzdušného priestoru voľné plánovanie letov cez celú Európu nad letovou výškou 9 000 m. Termín uplatnenia zmieneného Nariadenia je koniec roka 2021.

Hlavným koordinátorom plnenia Nariadenia EÚ je európska organizácia pre bezpečnosť leteckej prevádzky EUROCONTROL a to najmä „Network Manager“ so sídlom v Bruseli. Vďaka dobrej vôli a vloženiu odborných kapacít všetkými zainteresovanými, konkrétne organizáciou EUROCONTROL a jej členskými štátmi, leteckí prepravcovia budú môcť vykonávať lety po optimálnych tratiach, spotrebujú tak menej leteckého paliva a vo výsledku zredukujú environmentálnu stopu.

 

Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik
Ivanská cesta 93
823 07 Bratislava 216
Slovenská republika

Telefón: 02/4857 1111
Fax: 02/4857 2105
Email: info@lps.sk
www.lps.sk