Poradenské služby

Štátny podnik Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky vykonáva posudzovanie vplyvu prekážok (stavby, stavebné mechanizmy, podzemné a nadzemné vedenia, komunikácie a pod.) na civilné letecké pozemné zariadenia a na ich súčasti (prehľadové systémy, rádionavigačné a komunikačné systémy a prislúchajúce káblové rozvody) a na základe oprávnenia vydaného Dopravným úradom posudzovanie vplyvu týchto prekážok na letové postupy a minimálne letové nadmorské výšky v zmysle ICAO Doc. 8168 PANS OPS, Volume II, Construction of Visual and Instrument Flight Procedures, vrátane vypracovania písomného stanoviska a súvisiacej dokumentácie. Posudzovanie sa vykonáva za úhradu podľa ďalej uvedených kritérií.

POSÚDENIE VPLYVU PREKÁŽKY NA LETECKÉ POZEMNÉ ZARIADENIA

Požadované podklady (dodá žiadateľ):
Poloha prekážky v súradnicovom systéme WGS84.
Maximálna nadmorská výška prekážky vo výškovom systéme Bpv.
Druh prekážky (budova, stožiar, žeriav, nadzemné vedenie, podzemné vedenie, komunikácia a pod.).
Rozmery prekážky.
Konštrukčný materiál prekážky.

Cena bez ohľadu na polohu prekážky je 50.- EUR.

Poznámka: Cena je uvedená bez DPH a platí pre rok 2017.

Objednávka na posúdenie vplyvu prekážky na letecké pozemné zariadenia. (formát Word)

 

POSÚDENIE VPLYVU PREKÁŽKY NA SCHVÁLENÉ LETOVÉ POSTUPY A MINIMÁLNE LETOVÉ NADMORSKÉ VÝŠKY

Požadované podklady (dodá žiadateľ):
Poloha prekážky v súradnicovom systéme WGS84.
Maximálna nadmorská výška prekážky vo výškovom systéme Bpv.
Druh prekážky (budova, stožiar, žeriav, nadzemné vedenie a pod.).
Rozmery prekážky.

Cena (závisí od polohy prekážky):  
Poloha Cena (EUR)
V rámci horizontálnych hraníc riadeného okrsku letiska Bratislava/M. R. Štefánik 480.-
V rámci horizontálnych hraníc ostatných riadených okrskov letísk Košice, Piešťany, Sliač, Poprad-Tatry, Žilina 360.-
V rámci horizontálnych hraníc koncových riadených oblastí mimo riadených okrskov letísk 240.-
Mimo horizontálnych hraníc koncových riadených oblastí 120.-

Poznámka: Ceny sú uvedené bez DPH a platia pre rok 2017.

Objednávka na posúdenie vplyvu prekážky na schválené letové postupy a minimálne letové nadmorské výšky. (formát Word)