Obstarávanie

Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik (ďalej len „LPS SR, š. p.“) je obstarávateľom v zmysle § 9 ods. 1 písm. a) bod 3 a písm. b) a vykonáva činnosti uvedené v § 9 ods. 9 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) v znení neskorších predpisov.

LPS SR, š. p. obstaráva podľa zákona o verejnom obstarávaní zákazky na tovary a služby, ktorých predpokladaná hodnota sa rovná alebo je vyššia ako 443 000,- EUR bez DPH, na služby uvedené v prílohe č. 1 zákona o verejnom obstarávaní , ktorých hodnota je vyššia ako 1 000 000,- EUR bez DPH a zákazky na stavebné práce, ktorých predpokladaná hodnota sa rovná alebo je vyššia ako 5 538 000,- EUR bez DPH.

Pri obstarávaní tovarov, služieb a stavebných prác, na ktoré sa zákon o verejnom obstarávaní nevzťahuje LPS SR, š.p. postupuje podľa  „Smernice LPS SR, š. p. Postup pri obstarávaní tovarov, služieb a stavebných prác“.