Medzinárodná spolupráca

Manažment letovej prevádzky nemá len vnútroštátny rozmer. Je zasadený do kontextu vyplývajúceho z medzinárodného rámca pre Slovenskú republiku definovaného najmä legislatívou prijatou na úrovni Európskej únie. Vo väčšine prípadov sa jedná o priamo vykonateľné nariadenia.

V decembri 2002 Európska únia prijala opatrenia tvoriace základný právny rámec programu Jednotného európskeho vzdušného priestoru (Single European Sky- SES). Cieľom tohto súboru legislatívy je zmeniť architektúru európskeho riadenia letovej prevádzky tak, aby vyhovovala budúcim požiadavkám na kapacitu a požiadavkám bezpečnosti.

Vzhľadom na tieto skutočnosti, podstatnú časť medzinárodných aktivít podniku tvoria činnosti zamerané na plnenie požiadaviek SES. Predovšetkým prostredníctvom spolupráce v tzv. funkčnom bloku vzdušného priestoru FAB CE. Spolu so Slovenskou republikou sú členmi ďalších 6 krajín – Maďarsko, Česká republika, Rakúsko, Slovinsko, Chorvátsko a Bosna a Hercegovina.

Koordináciu podniku s ďalšími poskytovateľmi letových navigačných služieb v Európe, ale aj na globálnej úrovni zabezpečuje podnik aj prostredníctvom členstva v Organizácii civilných poskytovateľov letových navigačných služieb – CANSO.

Podnik sa tiež podieľa na výskumnej činnosti v rámci SESAR Joint Undertaking, ktorý je súčasťou technologického piliera SES. Na výskumných projektoch participuje prostredníctvom medzinárodného konzorcia B4 spolu s poskytovateľmi letových navigačných služieb z Poľska, Litvy a Českej republiky.

LPS SR, š. p. tiež aktívne zastupuje Slovenskú republiku v organizácii EUROCONTROL (European Organisation for the Safety of Air Navigation), kde je Slovenská republika členom od roku 1997 a v organizácii ICAO (International Civil Aviation Organization), kde je Slovenská republika členom od roku 1993.