Loading…

Oblastné stredisko riadenia ACC

Get more details

Letisková riadiaca veža Letisko Košice

Get more details

Navádzanie na stojisko na Letisku Bratislava

Get more details

Letisková riadiaca veža Letisko Bratislava

Get more details
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3

Letové prevádzkové služby

Štátny podnik Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky je poskytovateľ letových prevádzkových služieb.

Úlohy letových prevádzkových služieb sú:

 • zabraňovať zrážkam medzi lietadlami;
 • zabraňovať zrážkam lietadiel s prekážkami na prevádzkovej ploche;
 • udržiavať plynulý a usporiadaný tok letovej prevádzky;
 • poskytovať rady a informácie vhodné na bezpečné a hospodárne vykonávanie letov;
 • informovať príslušné organizácie o lietadlách, po ktorých sa má pátrať alebo ktorým sa má poskytnúť záchranná služba a podľa potreby spolupracovať s týmito organizáciami.

Letové prevádzkové služby zahŕňajú:

 • službu riadenia letovej prevádzky (ATC) - oblastná, približovacia a letisková služba riadenia,
 • letovú informačnú službu (FIS),
 • pohotovostnú službu,
 • centrálnu ohlasovňu letových prevádzkových služieb (CARO).

Letové prevádzkové služby poskytujú nasledujúce stanovištia:

Oblastné stredisko riadenia (ACC)

Oblastné stredisko riadenia letovej prevádzky poskytuje službu riadenia, letovú informačnú a pohotovostnú službu letom v riadenej oblasti (CTA) Bratislava. Stanovište ACC Bratislava zabezpečuje prevádzku na letových tratiach a koordináciu so susednými stanovišťami. Stredisko je zriadené v Bratislave.

Približovacie stanovište riadenia (APP)

Približovacie stanovište riadenia letovej prevádzky poskytuje službu riadenia, letovú informačnú a pohotovostnú službu letom prilietavajúcim alebo odlietavajúcim z jedného alebo viacerých letísk. APP napomáha vytvoriť rozhranie medzi vzletom a pristátím na jednej a traťovým letom na druhej strane. Približovacie stanovištia riadenia sú zriadené na letiskách v Bratislave a v Košiciach.

Letisková riadiaca veža (TWR)

Letisková riadiaca veža poskytuje letiskovú službu riadenia, letovú informačnú a pohotovostnú službu letiskovej prevádzke, t. j. na prevádzkovej ploche letiska a v jeho blízkosti. Letiskové riadiace veže sú zriadené na letiskách  v Bratislave, Košiciach, Piešťanoch, Poprade a v Žiline, z toho letiskové riadiace veže v Piešťanoch, Poprade a v Žiline poskytujú aj približovaciu službu riadenia.

Letové informačné stredisko (FIC)

Letové informačné stredisko Bratislava (FIC) poskytuje letovú informačnú a pohotovostnú službu letom v neriadenom vzdušnom priestore. Stredisko je zriadené v Bratislave.

Centrálna ohlasovňa letových prevádzkových služieb Bratislava (CARO)

Úlohou Centrálnej ohlasovne letových prevádzkových služieb Bratislava (CARO) je vytvárať vstupnú bránu do prostredia leteckých navigačných služieb pre ich užívateľov, najmä pre pilotov a prevádzkovateľov lietadiel. Pracovisko CARO prijíma letové plány - formálne žiadosti prevádzkovateľa alebo posádky o poskytovanie letových prevádzkových služieb. Tieto plány obsahujú všetky potrebné údaje (o lietadle a jeho vybavení, zamýšľanej trati a hladine letu, dobe trvania letu atď.) pre stanovištia, nevyhnutné na naplnenie účelu poskytovania letových prevádzkových služieb.

Rozdelenie vzdušného priestoru

Riadený vzdušný priestor zahŕňa:

Riadené okrsky
CTR
siahajúce od povrchu zeme do stanovenej nadmorskej výšky
Koncové riadené oblasti
TMA
siahajúce spravidla od stanovenej nadmorskej výšky do stanovenej letovej hladiny
Riadená oblasť
CTA
siahajúca (mimo priestorov TMA) od nadmorskej výšky 8 000 ft (resp. 10 000 ft), do letovej hladiny FL660
FRA Operations FL245 - 660

Ak pilot plánuje let v riadenom vzdušnom priestore, musí mať podaný letový plán a získať letové povolenie od stanovišťa riadenia letovej prevádzky.

Neriadený vzdušný priestor zahŕňa priestor mimo riadených okrskov a koncových riadených oblastí siahajúci od povrchu zeme do nadmorskej výšky 8 000 ft, resp. 10 000 ft. Letom lietadiel v neriadenom vzdušnom priestore sa neposkytuje služba riadenia letovej prevádzky, poskytuje sa im však letová informačná služba, ak o to požiadajú , resp. pohotovostná služba, ak si podali letový plán, alebo sú inak známe letovým prevádzkovým službám.

Letové prevádzkové služby sa poskytujú podľa medzinárodných predpisov a štandardov a využívajú ich lietadlá prelietavajúce, prilietavajúce, odlietavajúce, resp. lietadlá pohybujúce sa po prevádzkových plochách riadených letísk.