Loading…

Primárny prehľadový radar Letisko Poprad - Tatry

Get more details

Primárny prehľadový radar Letisko Bratislava

Get more details

Sekundárny prehľadový radar Veľký Javorník

Get more details

Letisko Poprad - Tatry VHF všesmerový rádiomaják

Get more details
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3

Letecké telekomunikačné služby

Štátny podnik Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky je poskytovateľom leteckých telekomunikačných služieb a služieb technického zabezpečenia ANS.

Poskytovanie leteckých telekomunikačných služieb a služieb technického zabezpečenia ANS prostredníctvom systémov oznamovacej techniky, dátových komunikácií, systémov spracovania radarových informácií a letových údajov a navigačných systémov vytvára optimálne podmienky na poskytovanie kvalitných leteckých navigačných služieb. Všetky technické systémy sú prevádzkované v súlade s normami a odporúčaniami Medzinárodnej organizácie civilného letectva ICAO (The International Civil Aviation Organization) a Európskej organizácie EUROCONTROL. Len málo oblastí ľudskej činnosti je tak veľmi závislých od zavádzania najmodernejších technológií ako je letectvo. Vo všeobecnosti je poskytovanie leteckých navigačných služieb výsledkom spoločného pôsobenia troch rovnako dôležitých a neoddeliteľných základných elementov: zariadení, ľudí a postupov, ktoré sú previazané systémami manažérstva kvality a bezpečnosti.

Spoľahlivosť poskytovaných služieb

Všetky dôležité systémy a zariadenia sú nepretržite monitorované a pravidelne vyhodnocované z pohľadu ich spoľahlivosti, a to počas všetkých etáp ich životného cyklu (od návrhu cez uvedenie do prevádzky, prevádzku a údržbu, až po vyradenie). Vykonáva sa zber údajov potrebných na vyhodnocovanie charakteristík spoľahlivosti. Systémy a zariadenia podliehajú štátnemu odbornému dozoru, ktorý vykonáva Dopravný úrad.

Podnik každoročne investuje do nových technologických zariadení a systémov, čím sa dosahuje trvalo vysoká úroveň bezpečnosti a efektívnosti poskytovaných leteckých navigačných služieb. Vlastnosti systémov a zariadení vytvárajú stabilné prostredie, ktoré umožňuje poskytovať letecké navigačné služby s cieľom zaistiť plynulosť letovej prevádzky aj pri neustále narastajúcej hustote nad naším územím.

Služby tvoriace letecké telekomunikačné služby a služby technického zabezpečenia ANS:

KOMUNIKAČNÉ SLUŽBY

Ich primárnym cieľom je poskytovanie bezpečnej, dostatočne výkonnej a efektívnej komunikácie ako kľúčového elementu potrebného na poskytovanie leteckých navigačných služieb. Komunikačná sieť SACON (Slovak Aeronautical Telecommunication Network) je hlavným nástrojom poskytovania komunikačných služieb. Všeobecne je založená na medzinárodných štandardoch a využívaní nových, všeobecne dostupných technológií, ktoré zvyšujú výkon a spoľahlivosť. V letectve komunikácie pozostávajú z troch hlavných elementov: zem - zem; vzduch - zem; vzduch - vzduch.

NAVIGAČNÉ SLUŽBY

Sú poskytované systémami na traťovú a letiskovú rádionavigáciu. Tieto zložité zariadenia sú umiestnené na zemi a vysielajú informácie na palubu lietadla, na základe ktorých pilot určuje svoju polohu.

Letisková riadiaca veža poskytuje letiskovú službu riadenia, letovú informačnú a pohotovostnú službu letiskovej prevádzke, t. j. na prevádzkovej ploche letiska a v jeho blízkosti. Letiskové riadiace veže sú zriadené na letiskách M. R. Štefánika v Bratislave, Košiciach, Piešťanoch, Poprade a v Žiline, z toho letiskové riadiace veže v Piešťanoch, Poprade a v Žiline poskytujú aj približovaciu službu riadenia.

PREHĽADOVÉ SLUŽBY

Poskytujú nepretržité informácie o polohe a rýchlosti lietadiel pomocou rádiových technológií. Prehľadové systémy sú nevyhnutné na prácu riadiacich letovej prevádzky, najmä z hľadiska zaistenia bezpečného rozstupu medzi lietadlami. V základe ich tvoria zdroje prehľadových informácií (senzory - radary) a spracovanie dát. Mnohé z nich pracujú aktívne v spojení s palubnými systémami lietadla.

SPRACOVANIE A ZOBRAZENIE RADAROVÝCH A LETOVÝCH DÁT

Integrujú a automatizujú spracovanie dát z rôznych zdrojov: dáta odvodené/získané z letových plánov, informácie o polohe lietadiel prijaté z radarových a meteorologických systémov, informácie hlasovej komunikácie. Poskytujú komplexný nástroj, používaný riadiacimi letovej prevádzky na poskytovanie služieb riadenia. Systémy poskytujú prehľadné zobrazenie vzdušnej situácie: na pracoviskách riadiacich sa zobrazujú radarové a kartografické informácie súčasne s informáciami o plánovanej letovej prevádzke, využívaní vzdušného priestoru a ďalšie potrebné/relevantné meteorologické a letecké informácie.