Loading…

Dizajn letových postupov

Get more details
  • 0

Dizajn letových postupov

LPS SR, š. p. zamestnáva skúsených dizajnérov letových postupov vyškolených v kritériách na dizajn letových postupov PANS - OPS. Všetky školenia sú poskytované prostredníctvom Air Navigation Institute of Switzerland, jedného z najuznávanejších poskytovateľov školení v oblasti dizajnu letových postupov. Náš tím dizajnérov letových postupov je plne kvalifikovaný pre vypracovanie a implementáciu bezpečných, hospodárnych a inovatívnych letových postupov (či už konvenčných alebo PBN) v komplexných podmienkach zložitých vzdušných priestorov a súvisiaceho terénu plne v súlade s kritériami ICAO Doc 8168 PANS - OPS. V spolupráci s vnútropodnikovými oddeleniami AIM, Safety a FCS sme schopní poskytnúť komplexné riešenie od dizajnu letových postupov, letovej validácie, posúdenia bezpečnosti, výcviku riadiacich letovej prevádzky až po publikáciu leteckej mapy.

Projekty

V priebehu rokov LPS SR, š. p. zaviedlo a stále zavádza letové postupy PBN v mnohých zložitých vzdušných priestoroch prostredníctvom úspešného pôsobenia v rozličných medzinárodných projektoch:

PRISME (PBN Regional Implementation and Sustained monitoring of EGNOS performance)
2018 – 2022

logo spice english
Redizajn a optimalizácia vzdušného priestoru na letiskách Košice (LZKZ) a Poprad-Tatry (LZTT) s cieľom umožniť implementáciu letových postupov PBN v budúcnosti.

SPICE (Synchronised PBN Implementation Cohesion Europe)
2016 – 2022

logo spice english

Implementácia RNAV 1 SID a STAR na všetkých medzinárodných letiskách, na ktorých letové navigačné služby poskytuje LPS SR.
Implementácia SBAS CAT I na letiskách Bratislava (LZIB RWY 22 and RWY 31) a Košice (LZKZ RWY 01 and RWY 19).

IMPROWE (IMPlementing RNP APCH Operations With EGNOS)
2015 – 2017

logo ACCEPTA IMPROWE
Implementácia RNP priblížení na letiskách Piešťany (LZPP), Žilina (LZZI) a Poprad-Tatry (LZTT) do všetkých troch miním (LNAV, LNAV/VNAV, LPV 200).

ACCEPTA (ACCelerating EGNOS AdoPTion in Aviation)
2012 – 2014

logo ACCEPTA IMPROWE
Implementácia prvých štyroch RNP priblížení v Slovenskej Republike na letiskách Bratislava (LZIB) a Košice (LZKZ) do všetkých troch miním (LNAV, LNAV/VNAV, LPV).

 
Letové postupy

• Postupy nie-presného priblíženia (LOC, VOR, NDB)
• Postupy presného priblíženia (ILS CAT I/II/III, PAR)
• Postupy priblíženia RNP (GPS NPA, APV BARO, APV SBAS / SBAS CAT I)
• Postupy priblíženia RNP AR
• Postupy priblíženia pre helikoptéry Point-in-Space (PinS)
• Štandardné prístrojové odlety / príletové trate (SIDs / STARs)
• Stanovovanie minimálnych nadmorských výšok (MSA, TAA, AMA, MOCA/MEA, MVA)
• Posudzovanie vplyvu prekážky na schválené letové postupy a minimálne letové nadmorské výšky