Organizácia podniku

Riaditeľ podniku
Kancelária riaditeľa podniku
Divízia manažmentu letovej prevádzky
Divízia vnútornej správy
Divízia technického zabezpečenia leteckých navigačných služieb
Divízia ekonomiky a stratégie
Divízia rozvoja a podpory ľudských zdrojov
Divízia manažmentu leteckých informácií
Odbor bezpečnosti letových prevádzkových služieb
Záchranné koordinačné stredisko
Odbor letovej kalibrácie