Organizácia podniku

Riaditeľ podniku
Kancelária riaditeľa podniku
Referát krízového riadenia
Odbor medzinárodných vzťahov, podpory a stratégie
Divízia manažmentu letovej prevádzky
Divízia technického zabezpečenia leteckých navigačných služieb
Divízia ekonomiky a správy
Divízia leteckých služieb
Odbor všeobecnej správy
Odbor bezpečnosti letových prevádzkových služieb
Odbor bezpilotných leteckých systémov
Odbor projektového riadenia, investícií a obstarávania