Letecká informačná služba

Štátny podnik Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky (LPS SR, š. p.) je poskytovateľ leteckej informačnej služby, ktorú zabezpečuje divízia manažmentu leteckých informácií (DAIM).

Na to, aby posádky lietadiel mohli plánovať svoje trate a podávať letové plány, potrebujú podrobné informácie a podklady. Letecká informačná služba poskytuje informácie a údaje o vzdušnom priestore a podmienkach jeho využívania, o letových prevádzkových službách, letiskách a leteckých pozemných zariadeniach, ktoré sú potrebné na bezpečné a efektívne vykonávanie letov, vrátane vydávania leteckých máp, ktoré sú potrebné pre bezpečnosť, pravidelnosť a hospodárnosť leteckej prevádzky. V praxi to znamená prijímanie podkladov do leteckých publikácií od subjektov zúčastnených na leteckej prevádzke (ministerstvo, Dopravný úrad, prevádzkovatelia letísk, poskytovatelia leteckých navigačných služieb a ďalší) a ich spracovanie do stanoveného formátu a následnú distribúciu, resp. sprístupnenie v elektronickej forme v stanovených termínoch.

Letecká informačná služba poskytuje letecké informácie vo forme Integrovaného súboru leteckých informácií, ktorý pozostáva z nasledujúcich prvkov:

  • Letecká informačná príručka (AIP),
  • Zmenová služba do AIP (AIP AMDT),
  • Doplnky do AIP (AIP SUP),
  • Správy NOTAM a predletové informačné bulletiny (PIB),
  • Letecké obežníky (AIC),
  • Kontrolné zoznamy a súhrny platných správ NOTAM.

Letecká informačná služba spracováva a vydáva aj publikácie, ktoré nie sú súčasťou Integrovaného súboru leteckých informácii a zabezpečuje činnosť predajného strediska ICAO dokumentov.

Letecké informácie a údaje sú k dispozícii používateľom, v tlačenej papierovej forme a na CD nosičoch v elektronickej forme, ktoré sú distribuované poštou. Okrem toho je možné informácie získať v elektronickej forme prostredníctvom európskej databázy leteckých informácií (EAD - European AIS Database) alebo prostredníctvom internetovej stránky ais.lps.sk. Na tejto stránke je aj aplikácia e-shop slúžiaca na nákup publikácií vydávaných leteckou informačnou službou. Tieto informácie sú poskytované ako doplnkové a môžu byť použité v súlade s „prehlásením" uvedeným na stránke.