Letecká informačná služba

Štátny podnik Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky (LPS SR, š. p.) je poskytovateľ leteckej informačnej služby, ktorú zabezpečuje divízia manažmentu leteckých informácií (DAIM).

Na to, aby posádky lietadiel mohli plánovať svoje trate a podávať letové plány, potrebujú podrobné informácie a podklady. Letecká informačná služba poskytuje informácie a údaje o vzdušnom priestore a podmienkach jeho využívania, o letových prevádzkových službách, letiskách a leteckých pozemných zariadeniach, ktoré sú potrebné na bezpečné a efektívne vykonávanie letov, vrátane vydávania leteckých máp, ktoré sú potrebné pre bezpečnosť, pravidelnosť a hospodárnosť leteckej prevádzky. V praxi to znamená prijímanie podkladov do leteckých publikácií od subjektov zúčastnených na leteckej prevádzke (ministerstvo, Dopravný úrad, prevádzkovatelia letísk, poskytovatelia leteckých navigačných služieb a ďalší) a ich spracovanie do stanoveného formátu a následnú distribúciu, resp. sprístupnenie v elektronickej forme v stanovených termínoch.

Letecké informácie sa poskytujú v štandardizovanej forme ako nasledujúce produkty:

- Letecká informačná príručka (AIP), vrátane zmien a doplnkov do AIP,

- Letecké obežníky (AIC),

- Letecké mapy, ktoré netvoria súčasť AIP,

- NOTAM,

- digitálne súbory údajov.

Letecká informačná služba zabezpečuje aj činnosť predajného strediska ICAO dokumentov.

Letecké informácie a údaje sú k dispozícii používateľom na CD nosičoch a na internetovej stránke AIM online, ktorá slúži ako garantovaný zdroj leteckých údajov a informácií. Okrem toho je možné informácie získať prostredníctvom európskej databázy leteckých informácií (EAD - European AIS Database. Na stránke AIM online je aj aplikácia e-shop slúžiaca na nákup publikácií vydávaných leteckou informačnou službou. Tieto informácie sú poskytované ako doplnkové a môžu byť použité v súlade s „Vyhlásením" uvedeným na stránke.