Protikorupčný program LPS SR, š. p.

Nahlasovanie korupcie

V rámci boja proti korupcii štátny podnik Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky zaviedol spôsob oznamovania a preverovania protiprávneho korupčného konania.

Nahlasovanie korupčného konania je možné prostredníctvom:

e-mailovej adresy podnety@lps.sk alebo poštou na adresu:

Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik
„Protikorupčný koordinátor – neotvárať“
Ivanská cesta 93
823 07 Bratislava 216

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že uvedené kontakty neslúžia na podávanie trestných oznámení, ktoré patria do kompetencie orgánov činných v trestnom konaní a tiež, že Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik sa bude zaoberať len podnetmi, ktoré možno hodnoverne prešetriť.

O výsledku šetrenia budú Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik informovať iba oznamovateľa, ak o to oznamovateľ výslovne požiada.

Zároveň si Vás dovoľujeme informovať, že podľa § 345 Tr. zák. sa lživé obvinenie z trestného činu v úmysle privodiť inému trestné stíhane klasifikuje ako trestný čin krivého obvinenia.

Protikorupčný program LPS SR, š. p.

Register korupčných rizík a Register nápravných opatrení