Vyhlásenie

Ak v osobitných prípadoch nie je uvedené inak (napr. sekcia AIM online), LPS SR, š. p. nie je zodpovedné za žiadne priame, nepriame alebo následné škody spôsobené použitím alebo nedostupnosťou informácií a publikácií, osobitne, ale nie výlučne, za chyby alebo omyly v obsahu internetových stránok LPS SR, š. p. alebo za následky spôsobené ich použitím, ani za nesprávny prenos, spracovanie, zmenu alebo nesprávne použitie.