Vyhlásenie

LPS SR, š. p. nie je zodpovedné za žiadne priame, nepriame alebo následné škody spôsobené použitím alebo nedostupnosťou informácií a publikácií, osobitne, ale nie výlučne, za chyby alebo omyly v obsahu internetových stránok LPS SR, š. p. alebo za následky spôsobené ich použitím, ani za nesprávny prenos alebo nesprávne použitie, a to aj v prípade, že LPS SR, š. p. bolo upozornené na možnosť vzniku takých škôd. Toto obmedzenie sa aplikuje aj v prípade, že zodpovednosť za následky je uplatňovaná na základe zmluvy, úmyselného porušenia alebo na akomkoľvek inom základe.