Služba pátrania a záchrany

Štátny podnik Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky je poskytovateľ služby pátrania a záchrany.

Napriek tomu, že hlavnou prioritou pri poskytovaní leteckých navigačných služieb je maximálna bezpečnosť, nie je možné absolútne vylúčiť možnosť vzniku leteckých mimoriadnych udalostí, pri ktorých je nevyhnutné využitie služby pátrania a záchrany.

Za vytvorenie systému spolupráce civilných, vojenských a bezpečnostných orgánov pri pátraní po lietadlách a záchrane ľudských životov je v Slovenskej republike zodpovedné Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (MDVR SR).

Výkonom koordinácie súčinnosti pri pátraní a záchrane poverilo MDVR SR štátny podnik Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, ktorý prostredníctvom vnútropodnikového útvaru Záchranné koordinačné stredisko (Rescue Co-ordination Centre – RCC) so sídlom v Bratislave organizuje, koordinuje a riadi pátracie a záchranné akcie na celom území Slovenskej republiky nepretržite 24 hodín denne.

Výkon služby pátrania a záchrany pri leteckých nehodách sa riadi medzirezortnou Zmluvou o vzájomnej spolupráci pri pátraní po lietadlách a poskytovaní pomoci pri záchranných akciách v prípade leteckej nehody, uzatvorenou medzi Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Ministerstvom obrany Slovenskej republiky a Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.

RCC Bratislava je zodpovedné za účinné organizovanie a koordináciu činností pri pátraní a záchrane. Nepretržite monitoruje vysielanie na tiesňovej frekvencii 121,5 MHz a spolupracuje s vyhodnocovacím strediskom Cospas/Sarsat v Toulouse, ktoré prostredníctvom družíc identifikuje miesto vysielania núdzového signálu. Požiadavku na poskytnutie pátracej a záchrannej služby dostáva RCC aj od príslušného stanovištia letových prevádzkových služieb (napr. po príjme vysielania tiesňového rádiotelefónneho signálu MAY DAY z paluby lietadla).

Pri príprave a vykonávaní pátrania a záchrany spolupracuje RCC Bratislava aj so záchrannými koordinačnými strediskami susedných štátov.

Záchranné koordinačné stredisko Bratislava pri svojej činnosti využíva najmodernejšie prostriedky a technológie, vrátane digitálneho modelu terénu, ktoré s príslušným programovým vybavením umožňujú maximálne zefektívniť poskytovanie pátracej a záchrannej služby. Stredisko patrí v tejto oblasti k najlepšie vybaveným pracoviskám na svete. Ročne je jeho činnosť využitá vo viac ako štyristo prípadoch, z ktorých na letecké nehody a incidenty pripadá takmer 40 percent. Zvyšok pripadá na rôzne udalosti ako napríklad falošné vysielania palubných núdzových vysielačov polohy či iné poruchy zariadení.