Aktuality

Stanovisko štátneho podniku Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky k článku „Hostina“ – týždenník Plus 7 dní 09. 09. 2021

(Bratislava 09. 09. 2021)

Dňa 9. septembra 2021 sa v týždenníku Plus 7 dní objavili informácie o zámere rozpredať rekreačné zariadenia v správe štátneho podniku Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky (v skratke „LPS SR, š. p.“) ( ďalej len „LPS SR, š. p.“).

LPS SR, š. p. v súvislosti s týmito informáciami uvádza, že článok  obsahuje nepravdivé, neúplné a pravdu skresľujúce skutkové tvrdenia, ktoré sa dotýkajú cti, dôstojnosti vedenia podniku a dobrého mena a dobrej povesti LPS SR, š. p.

K uvedenému článku uvádzame nasledovné:

Riaditeľ LPS SR, š. p. postupuje pri vykonávaní svojej činnosti v súlade so zákonom č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov s odbornou starostlivosťou a  zabezpečuje hospodárne nakladanie s majetkom štátu, ktorý je v správe LPS SR, š. p. Je povinnosťou vedenia podniku zabezpečiť nepretržité pokračovanie v činnosti podniku, a na základe interných kontrol a vykonaných auditov, vyhodnocovať riziká, ktoré by mohli významne negatívne ovplyvniť prevádzkyschopnosť podniku.

Vedenie podniku komplexne analyzuje finančnú situáciu a hospodárenie podniku, vrátane rekreačných zariadení. V danom kontexte  bola vykonaná analýza, ktorá  okrem iného preverovala, či je spôsob a nastavený mechanizmus financovania rekreačných zariadení v súlade s platnou národnou a európskou legislatívou.

Poukazujeme na skutočnosť, že podľa platnej legislatívy nie je v kompetencii riaditeľa LPS SR, š. p. vykonať odpredaj majetku štátu, ktorý má LPS SR, š. p. v správe.

LPS SR, š. p. prevádzkuje podnikateľskú činnosť samostatne na základe hospodárenia na vlastný účet, pričom na seba berie primerané hospodárske riziko. Riaditeľ  LPS SR, š. p. riadi činnosť podniku a ako štatutárny orgán zodpovedá za hospodárnosť pri nakladaní s majetkom, ktorý má v správe.

Zároveň poukazujeme na skutočnosť, že väčšinovú časť výnosov LPS SR, š. p. tvoria výnosy z poskytovania leteckých navigačných služieb vo vzdušnom priestore SR. Financovanie oblasti poskytovania leteckých navigačných služieb je prísne regulované prostredníctvom vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 2019/317, ktoré upravuje plán výkonnosti poskytovateľa leteckých navigačných služieb - tento podlieha konzultácii s používateľmi vzdušného priestoru.

V nadväznosti na vyššie uvedené je jedným z cieľov vedenia LPS SR, š. p. prehodnotiť všetky činnosti a nákladové zložky podniku, identifikovať tie, ktoré majú negatívny dopad na finančnú situáciu podniku, prípadne môžu byť rozporované používateľmi vzdušného priestoru. Jednou z identifikovaných zložiek sú práve rekreačné zariadenia.

LPS SR, š. p. dlhodobo patrí medzi stabilné podnikateľské subjekty. Poznamenávame, že dobrá povesť podniku má v súčasnom trhovom prostredí a zapojení LPS SR, š. p. vo FAB CE a iných medzinárodných organizáciách a zoskupeniach veľký význam a ako podnikateľský subjekt sa každodennou činnosťou snaží o udržanie dobrého mena.

Snahou LPS SR, š. p. je týmto chrániť dobré meno podniku pred difamačnými zásahmi závažnej intenzity a zabrániť tak šíreniu nepravdivých informácií vo verejnosti.

Kontakt:
LPS SR, š. p.
Ivanská cesta 93
823 07  Bratislava 216
Tel: 02/4857 2101
e-mail: info@lps.sk

Prevádzka UAV vo FIR Bratislava

Jeden z najväčších fenoménov v letectve dnešnej doby je rozvoj bezpilotných lietadiel, tzv. dronov. Finančná dostupnosť dronov na trhu spôsobila ich značné rozšírenie v spoločnosti. Avšak len máloktorý z užívateľov si je vedomý rizík, ktoré môžu spôsobiť prevádzkou takýmto lietadlom. Špeciálnou kategóriou rizík, ktoré generujú bezpilotné lietadlá, sú tie vo vzťahu k leteckej prevádzke. V tomto článku Vám chceme priniesť základné informácie o tom, ako sú bezpilotné lietadlá triedené, na aké skupiny je delená kategória ich prevádzky a aké sú základné pravidlá lietania s bezpilotnými lietadlami vo vzťahu k vzdušnému priestoru.