Základný výcvik

Popis: Kurz určený na výučbu základných vedomostí a praktických zručností súvisiacich so základnými prevádzkovými postupmi. Štruktúra, obsah a úroveň výučby je navrhnutá za účelom získania a osvojenia si teoretických vedomostí z oblasti letectva, ktoré tvoria základ pre následné využitie v kvalifikačnom výcviku pri osvojovaní si bezpečného, plynulého a efektívneho toku riadenia letovej prevádzky.

Rozsah výcviku: Minimálne 340 vyučovacích hodín*
* 1 vyučovacia hodina je v trvaní 45 minút
Minimálne 9 cvičení na simulátore

Obsah výcviku:
Úvod do kurzu - INTRB
Letecké právo - LAWB
Manažment letovej prevádzky - ATMB
Meteorológia - METB
Navigácia - NAVB
Lietadlá - ACFTB
Ľudské faktory - HUMB
Zariadenia a systémy - EQPSB
Profesijné prostredie - PENB
Letecká angličtina

Vstupné kritéria: Výberové konanie